Statue

MTÜ Pontiac Firebird Club Estonia (PFCE) põhikiri

1. PFCE eesmärgid
1.1. Pontiac Firebirdide omanike ühendamine klubilise tegevuse eesmärgil.
1.2. Pontiac Firebirdi Klubi (PFCE) tegevuse arendamine.
1.3. Eestis olevate Pontiac Firebirdide ja nende omanike andmebaasi loomine.
1.4. Ameerika autodealaste näituste ja kiirendusvõistluste korraldamise assisteerimine.
1.5. Muu tegevus, mis on seotud PFCE tegevuse edasiarendamisega.
2. Tegevused eesmärkide saavutamiseks
2.1. PFCE liikmete huvide esindamine ja kaitsmine, mis tulenevad PFCE tegevusest ning on selle
alaga seotud.
2.2. Kontaktide loomine Pontiac Firebirdide omanike ning alast huvitatutega.
2.3. Pontiac Firebirdi omanike ühisürituste korraldamine.
2.4. Ameerika autode näitustel ja kiirendusvõistlustel osalemine.
2.5. Koostöö erinevate institutsioonidega.
3. PFCE struktuur ja alused
3.1. PFCE kõrgeimaks organiks on PFCE üldkoosolek, kus igal PFCE liikmel on üks hääl.
3.2. PFCE igapäevast tegevust ja arengut teostab ja juhib PFCE juhatus.
3.3. Juhatus koosneb maksimaalselt 5 inimesest.
3.4. Juhatuse liikmed ja PFCE liikmed tegutsevad vastavalt PFCE üldkoosoleku ja poolt
heakskiidetud ja vastuvõetud otsustele ning PFCE arengusuundadele.
3.5. Igal PFCE liikmel on 1 hääl, millega nad saavad hääletada PFCE üldkoosolekul.
3.6. Juhatust saavad esindada minimaalselt kaks juhatuse liiget ühiselt.
4. PFCE liikmeks vastuvõtmise ning PFCEst väljaastumise ning väljaarvamise kord ja
tingimused
4.1. PFCE liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib
arendada PFCE eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning osaleda PFCE tegevustes.
4.2. PFCE liikmeks astumiseks on vajalik täita vastavasisuline avaldus, mis esitatakse PFCE
juhatusele.
4.3. PFCE liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks juhatuse poolt
määratud suuruses ja tähtaegadel.
4.4. PFCE’st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
4.5. PFCE liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
4.5.1. kahjustab oma tegevusega PFCE nime või mainet;
4.5.2. ei järgi põhikirja ja/või juhtorganite otsuseid;
4.5.3. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
4.6. PFCE liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust
arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele PFCE üldkoosolekul.
5. PFCE liikmete õigused ja kohustused
5.1. PFCE liikmetel on õigus:
5.1.1. osa võtta PFCE üldkoosolekutest ja PFCE poolt korraldatavatest üritustest;
5.1.2. osaleda hääleõigusega PFCE üldkoosolekul (p. 3.5);
5.1.3. olla valitud PFCE juhatuse liikmeks;
5.1.4. saada PFCE juhatuselt ja muudelt organitelt teavet PFCE tegevuse kohta;
5.1.5. kanda PFCE sümboolikat;
5.1.6. kasutada ettenähtud korras PFCE vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
5.2. PFCE liige on kohustatud:
5.2.1. täitma PFCE liikmete üldkoosoleku ja PFCE juhatuse otsuseid;
5.2.2. järgima PFCE põhikirja ja häid tavasid;
5.2.3. osalema PFCE tegevuses;
5.2.4. tasuma juhatuse poolt määratud tähtajaks PFCE sisseastumis- ja liikmemaks;
5.2.5. täitma üldkoosoleku otsusega liikmele pandud liitumis- ja aastamaksusule täiendavaid
varalisi kohustusi, kuid need ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega ja
põhikirjaga. mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.
6. Üldkoosolek
6.1. PFCE üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale
liikmele vähemalt 7 päeva ette. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on
esindatud üle poole PFCE liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
üle poole koosolekul osalenud PFCE liikmetest. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja
eesmärgi muutmiseks 9/10 PFCE liikmete nõusolek.
6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.2.1. põhikirja muutmine;
6.2.2. PFCE eesmärkide muutmine;
6.2.3. PFCE reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
6.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.2.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes PFCE esindaja määramine;
6.2.6. PFCEle kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
7. Juhatus
7.1. Juhatuse liikmed valitakse PFCE üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
7.2. Juhatus valib ja nimetab juhatuse esimehe, kes on otseselt aruandev isik PFCE tegevusest ja
arengust PFCE liikmetele.
7.3. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 2/5 juhatuse liikmeist.
Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva
enne selle toimumist.
7.4. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord
kvartalis.
7.5. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmeist. Otsused võetakse
vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava
kaaluga juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele
kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.
7.6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
7.6.1. PFCE igapäevategevuse korraldamine;
7.6.2. PFCE liikmete registri pidamine, liikmemaksude määramine ja kogumine;
7.6.3. PFCE tegevuskava ja eelarve koostamine;
7.6.4. Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
7.6.5. PFCE vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, PFCE põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
8.1. PFCE ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras. PFCE tegevus
lõpetatakse PFCE üldkoosoleku otsuse alusel.
8.2. PFCE likvideerijad on juhatuse liikmed või muud üldkoosolekul määratud isikud.
8.3. PFCE likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara PFCE liikmete vahel.
8.4. Kõikvõimalikud ühinemise ja jagunemise otsused võtab vastu juhatus ning kinnitab PFCE
üldkoosolek.